• English Language Learners

  TO ENROLL IN KCPS CONTACT THE ELL DEPARTMENT AT (816) 418 – 5288 OR VISIT OUR OFFICES AT NORTHEAST MIDDLE SCHOOL:
  4904 Independence Ave.
  Kansas City, MO 64124
  Phone: 816-418-5288
  Fax: 816-418-3409

  PARA INSCRIBIRSE EN KCPS PÓNGASE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LINGÜÍSTICOS AL 816-418-5288 O VISITE NUESTRA OFICINA EN LA ESCUELA NORTHEAST MIDDLE SCHOOL, OFICINA 104:
  4904 Independence Ave
  Kansas City, MO 64124
  Teléfono: 816-418-5288

  KWAKU JIANDIKISHA NDANI YA KCPS TAFADHALI WASILIANA NA KITENGO CHA HUDUMA ZA LUGHA KWENYE NAMBA IFUATAYO 816-418-5288 AU WASILIANA NA OFISI ZETU KWENYE SHULE LA NORTHEAST MIDDLE SCHOOL, CHUMBA NAMBA 104:
  4904 Independence Ave
  Kansas City, MO 64124>br /> Phone: 816-418-5288

  ĐỂ GHI DANH VÀO TRƯỜNG KANSAS,CÁC NGÔN NGỮ XIN LIÊN LẠC DỊCH VỤ TẠI 816-418-5288 HOẶC GHÉ THĂM VĂN PHÒNG CỦA CHÚNG TÔI TẠI TRUNG HỌC NORTHEAST , PHÒNG 104
  4904 Independence Ave
  Kansas City, MO 64124
  Teléfono: 816-418-5288

  ELL Translation

  ELL Translation

  ELL Translation